Meniu
Algimantas Kezys
Algimantas Kezys
1928 - 2015
Algimantas Kezys gimė 1928 m. Vilkaviškio apskrityje, Vištytyje. Pradžios mokyklą pradėjo lankyti Kybartuose, baigė Vilniuje. Prieš šeimai pasitraukiant į Vakarus 1944 metais, jis buvo baigęs Vilniaus III gimnazijos penkias klases. 1949 m. baigė Diepholzo lietuvių gimnaziją. Atvykęs 1950 m. į Jungtines Amerikos valstijas, įstojo į Jėzuitų ordiną ir 1961 m. buvo įšventintas kunigu. 
Priklausydamas lietuvių jėzuitų provincijai jis darbavosi tarp lietuvių Čikagoje ir kituose Amerikos miestuose. Čikagoje įsteigė Lietuvių Foto Archyvą, Amerikos Lietuvių Bibliotekos leidyklą, keletą metų vadovavo Jaunimo Centrui Čikagoje, redagavo ir leido knygas bei fotoalbumus. 
Fotografijos menu susidomėjo dar būdamas studentas, apie 1958 metus. 1964 m. pradėjo rengti personalines fotografijų parodas Čikagos Čiurlionio galerijoje ir kitose lietuvių kolonijose. 1965 m. buvo pakviestas eksponuoti savo darbus Čikagos Meno Institute, o po to ir kituose žymesniuose meno centruose Amerikoje, Europoje ir net Tolimuosiuose Rytuose. 1980 m. Kezys įsteigė Čikagoje galeriją, kuri rengė lietuvių meno parodas, leido katalogus ir puoselėjo lietuvių meną JAV. Yra suredagavęs keletą veikalų apie Amerikos lietuvių veiklą bei pasirūpinęs jų išleidimu. Tarp jų – „Pensilvanijos mokykla“, „Lietuvis dailininkas išeivijoje“, „Faces of two worlds“, „The Art of Viktoras Petravičius“, Romualdo Požerskio fotografijų albumas „Atlaidai – Lithuanian Piligrimage“, meno parodų katalogai „Lithuanian Art ‘88“, „Lithuanian Art ‘89“, „Religija lietuvių mene“ ir kt. Aktyviai dalyvauja Amerikos lietuvių spaudoje skelbdamas meno parodų bei knygų recenzijas. 1991 m. už fotografijos meną jam paskirta JAV LB Kultūros Tarybos premija. 

„Pasaulis yra pilnas grožio ir prasmės, tad jo užteks visiems. Tik reikia jį atrasti, juo grožėtis ir savaip transformuoti. Koks yra tas „savaip", toks turi būti ir kelio pasirinkimas. Mano kelias - tai lyg kokio keliauninko, kurį žavi saulėlydžiai, šešėliai, atspindžiai, kartais ir veidai. Savo nuotraukose nieko nebandau įrodinėti, nieko nereklamuoju, tik dalinuosi džiaugsmu, kad atradau grožio spindulį kurioje nors žemės kertelėje" - savo kūrybą apibūdino Algimantas Kezys.

Parengta pagal: A. Kezys, „Retrospektyva", Vilnius: ETHNOS’91, 1995, p. 1, 10, 326.

Skaityti daugiau
Saulės ruožai ant plieno sienos, Vartų arka. Sent Luisas, Misūris

Saulės ruožai ant plieno sienos, Vartų arka. Sent Luisas, Misūris (1969)

Foto popierius, sidabro bromido fotografija, 48.50 x 33.00 cm

Čikagos miesto atspindžiai vitrinoje

Čikagos miesto atspindžiai vitrinoje (1994)

Foto popierius, fotografija, 40.50 x 39.00 cm

Preston Bradley salė Čikagos kultūros centre

Preston Bradley salė Čikagos kultūros centre (1981)

Foto popierius, sidabro bromido fotografija, 47.00 x 32.00 cm

Lake Point bokštas. Čikaga

Lake Point bokštas. Čikaga (1968)

Foto popierius, sidabro bromido fotografija, 34.00 x 33.50 cm

Marina Sičio bokštai ir IBM pastatas. Čikaga

Marina Sičio bokštai ir IBM pastatas. Čikaga (1992)

Foto popierius, sidabro bromido fotografija, 48.50 x 36.50 cm